(1)
กล่ำสุวรรณ์ บ.; วงษ์รักษา ช. .; สังข์ทอง ว. .; ศรีสุพรรณ ส. .; ภามนตรี ป. . การพัฒนารูปแบบโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 7. jdpc7kk 2021, 28, 95-105.