(1)
สัชชาพงษ์ ป.; อุดมวงค์ ส.; ไทยวงษ์ ด. การประเมินผลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7 โดยประยุกต์ใช้แนวทาง CIPP โมเดล. jdpc7kk 2022, 29, 41-56.