(1)
จารุภาชน์ ร. ประสบการณ์สูบบุหรี่ไฟฟ้าของวัยรุ่นหญิง ในสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดขอนแก่น. jdpc7kk 2021, 28, 121-130.