(1)
เต็มอุดม ร.; ใจช่วง ศ. .; ไทรสุวรรณ์ ก. .; แอบไธสง พ.; ภิราล้ำ บ. . การพัฒนารูปแบบการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ในจังหวัดนครพนม. jdpc7kk 2021, 28, 1-13.