(1)
วลัยเสถียร ธ. .; พรมภักดี บ. . .; หินจำปา จ. .; ชัยอาจ ค. .; สีสด ก. . รูปแบบการพัฒนาพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า แบบบูรณาการการมีส่วนร่วมของชุมชนกับโมเดลเชิงตรรกะตามนโยบายคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ (พชพ.): องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น. jdpc7kk 2020, 27, 111-132.