(1)
พิมพ์จันทร์ บ.; เอี่ยมสวัสดิกุล ว. . .; หนุ่ยศรี ม. . ผลของโปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมป้องกันโรคมะเร็งท่อน้ำดีในกลุ่มเสี่ยง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางบ่ออี จังหวัดสุรินทร์. jdpc7kk 2021, 28, 14-24.