(1)
โชตนะ พ.; ชายเกลี้ยง ส. การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการสัมผัสสารโทลูอีนผ่านทางการหายใจของพนักงานสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง. jdpc7kk 2021, 28, 21-30.