(1)
อ่อนประสงค์ ส.; ตฤณวุฒิพงษ์ ก.; กาญจนศร พ.; ชัยอาจ ค. . ความรู้ และการปฏิบัติตัวของอาสาสมัครสาธารณสุขต่อการป้องกันโรคโควิด 19 จังหวัดกาฬสินธุ์. jdpc7kk 2021, 28, 83-92.