(1)
สายรัตน์ ว.; ศุกรเวทย์ศิริ พ. คุณภาพระบบเฝ้าระวังของการรายงานอาการภายหลังสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (AEFI) พื้นที่รับผิดชอบสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น. jdpc7kk 2020, 27, 40-51.