(1)
ทารส ส.; จิระพรกุล ช.; มณีนิล เ. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้การเกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ของผู้ป่วยที่มารับบริการ โรงพยาบาลมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น. jdpc7kk 2019, 26, 83-95.