(1)
ฤกษ์ตระกูล จ.; ศุกรเวทย์ศิริ พ. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการป่วยเป็นวัณโรคปอด ในผู้ป่วยเบาหวาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย. jdpc7kk 2019, 26, 1-12.