(1)
ร ยอดแคล้ว ณ.; ศุกรเวทย์ศิริ พ. ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคไตเรื้อรังในผู้ป่วย เบาหวานชนิดที่ 2 ที่เข้ารับการรักษาที่ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง จังหวัดขอนแก่น. jdpc7kk 2019, 26, 24-35.