(1)
อ่อนสุระทุม จ.; นาถะพินธุ ก. ปริมาณและชนิดของเชื้อจุลินทรีย์ในอากาศภายในอาคารผู้โดยสาร กรณีศึกษา ท่าอากาศยานนานาชาติแห่งหนึ่ง. jdpc7kk 2020, 27, 35-43.