(1)
เที่ยงธรรม ส.; ลี่ทองอิน ม.; ปิยะวัฒนพงศ์ ส. ผลของโปรแกรมการสร้างเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อความมั่นใจ และพฤติกรรมการจัดกิจกรรมบริหารสมองของอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุ. jdpc7kk 2019, 26, 87-96.