(1)
ไทยวงษ์ ด.; สุวรรณรงค์ ก.; อ่อนประสงค์ ส. การประเมินความเข้มแข็งแผนงานควบคุมโรค ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2560. jdpc7kk 2019, 26, 58-65.