(1)
วงศ์คงเดช ร.; วงศ์คงเดช อ.; หรรษาวงศ์ จ. ความรอบรู้ด้านสุขภาพในการใช้สื่อสังคมเพื่อป้องกันการดื่มแอลกอฮอล์ ของวัยรุ่นในโรงเรียนเขตเมือง. jdpc7kk 2019, 26, 46-57.