(1)
ไชยวงค์ พ.; ศุกรเวทย์ศิริ พ.; ชายเกลี้ยง ส. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการสูญเสียการได้ยินของเกษตรกรกลุ่มเพาะปลูกในจังหวัดขอนแก่น. jdpc7kk 2019, 25, 88-98.