(1)
แก้วปาน ว.; กลัมพากร ส.; พิชยภิญโญ ป. ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น ในเขตกรุงเทพมหานคร. jdpc7kk 2019, 25, 56-66.