(1)
บุญยะลีพรรณ ส.; เลาหศิริวงศ์ ว.; แสงสุวรรณ เ. รูปแบบการสร้างเสริมสมรรถนะแห่งตนในผู้ป่วยเอดส์ ที่รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอดส. jdpc7kk 2019, 18, 12-18.