(1)
กุญแจทอง ร.; ศรีฤาชา ช. การสนับสนุนจากองค์การที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ จังหวัดขอนแก่น. jdpc7kk 2019, 19, 17-26.