(1)
ศรีโรจน์ ส. ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะล้มเหลวทางไวรัสและรูปแบบ การกลายพันธุ์ของเชื้อเอชไอวีที่ดื้อยาในเด็กที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสสูตรพื้นฐาน (NNRTI)-Based ART ที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์. jdpc7kk 2019, 20, 32-45.