(1)
อนันตา ป.; ศิวินา เ. รูปแบบการนำแผนเชิงกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยบริการปฐมภูมิ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด. jdpc7kk 2019, 20, 9-18.