(1)
สันวิจิตร ณ.; วัชรินทรางกูร โ.; ศรีงาน ก. การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมงานสร้างเสริมสุขภาพสำหรับนักเรียน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน. jdpc7kk 2019, 21, 43-53.