(1)
ศรีเรือง ณ.; ศุกรเวทย์ศิริ พ.; ตฤณวุฒิพงษ์ ก. ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความล่าช้าในการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดที่เกิดจาก ระบบบริการสุขภาพของรัฐ โรงพยาบาลอำเภอในเขตโซนใต้ จังหวัดขอนแก่น. jdpc7kk 2019, 21, 33-42.