(1)
แถวโนนงิ้ว เ.; บูรณะปิยะวงศ์ ด.; วิไลศรีประเสริฐ ส. วิเคราะห์รายงานการสอบสวนและควบคุมโรคไข้เลือดออก พ.ศ. 2551 เขตตรวจราชการที่ 10 และ12. jdpc7kk 2019, 21, 20-30.