(1)
กิจขุนทด ล.; พรหมสัตยพรต ว. การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการวัคซีนและระบบลูกโซ่ความเย็นในเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์. jdpc7kk 2019, 22, 63-74.