(1)
ยศปัญญา อ.; สายหลักคำ ส.; จันทร์มหา บ. ความชุกและปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ จังหวัดเลย ปี 2556. jdpc7kk 2019, 22, 89-97.