(1)
ยะอูป ก.; กุลโฮง บ.; ศูนย์จันทร์ พ. ประสิทธิผลของปลาในการกินลูกน้ำยุงลาย. jdpc7kk 2019, 22, 49-55.