(1)
โนนงิ้ว เ.; รัตนดิลก ณ ภูเก็ต พ.; ภูกาบขาว พ. รูปแบบการป้องกันโรคอาหารเป็นพิษในโรงเรียนประถมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนปี พ.ศ.2558. jdpc7kk 2019, 23, 108-118.