(1)
อาสารินทร์ บ.; เทียมคลี น.; อุ่นคำ ส. การมีส่วนร่วมในการป้องกันโรคมือเท้าปาก ในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนพื้นที่อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย. jdpc7kk 2018, 23, 67-76.