(1)
ศรีไชยจรูญพงศ์ ศ.; อินทะสร้อย ธ.; เพชรวิสัย อ. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคเบาหวานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเชียงเครือโพธิ์ชัย ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร. jdpc7kk 2018, 23, 23-33.