(1)
พรมภักดี บ.; วิรุฬหเดช น.; หร่องบุตรศรี น. บริบททางสังคมและวิถีชุมชนของชาวบ้านแถบลุ่มน้ำชีกับการป้องกันควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับ. jdpc7kk 2018, 23, 112-122.