(1)
สายหลักคำ ส.; แก้วหานาม เ.; ขันภักดี พ. การทดสอบความไวของลูกน้ำยุงลายต่อสารเคมี Temephos ที่ระดับความเข้มข้น 0.02% จังหวัดเลยและหนองบัวลำภู ปี 2557. jdpc7kk 2018, 23, 38-45.