(1)
คงสมาน ณ.; พุ่มกลิ่น พ. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของแรงงานในสถานประกอบการ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี. jdpc7kk 2018, 23, ุ62-75.