(1)
ทิพวัง จ.; นาถะพินธุ ก. ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับอาการปวดกล้ามเนื้อของกลุ่มอาชีพเย็บผ้าโหล ตำบลน้ำโมงอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคาย. jdpc7kk 2018, 23, 46-61.