(1)
พลเดช ช. สมรรถนะพยาบาลในการดูแลป่วยโรคเรื้อน. jdpc7kk 2018, 24, 1-9.