(1)
ศรีวงษ์ ป.; โยคุณ ว.; ใจคง ส. การพัฒนาระบบการเบิกจ่ายเงินของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแก่น. jdpc7kk 2018, 24, 105-117.