(1)
มุ่งเขตกลาง ว.; โสภาจิตร์ ส. ประสิทธิผลของแบบคัดกรองวัณโรคในผู้สูงอายุ โรงพยาบาลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น. jdpc7kk 2018, 24, 58-70.