(1)
พงษ์วงษ์ ฉ.; ศุกรเวทย์ศิริ พ.; ตฤณวุฒิพงษ์ ก. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความล่าช้าในการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดเสมหะ พบเชื้อรายใหม่ที่เกิดจากตัวผู้ป่วย ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย. jdpc7kk 2018, 24, 36-46.