(1)
วัฒนาอุดมชัย ส.; เนตรถนอมศักดิ์ ธ.; โสตะ จ. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันการใช้ยาเสพติด ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น. jdpc7kk 2018, 24, 25-35.