(1)
บัวงาม น.; นาถะพินธุ ก. ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุและปัญหาสุขภาพในผู้สูงอายุ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ. jdpc7kk 2018, 25, 46-57.