(1)
แก่นจันทร์ใบ ว.; กลางคาร ส.; แก้วพิทูลย์ ส. ผลของโปรแกรมการสร้างการรับรู้ต่อการป้องกันวัณโรคปอด ของผู้สัมผัสร่วมบ้าน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว. jdpc7kk 2018, 25, 79-90.