[1]
ไทยวงษ์ ด., พรมภักดี บ., สัชชาพงษ์ ป. และ หินจำปา จ. 2023. ประสิทธิผลความพร้อมรับด้านการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงพยาบาลแม่ข่ายในเขตสุขภาพที่ 7 ปี พ.ศ.2564 . วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น. 30, 2 (ส.ค. 2023), 184–197.