[1]
สีหะวงษ์ ส. และ วามะขันธ์ พ. 2023. การพัฒนารูปแบบสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ในนักเรียนถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนโครงการพระราชดำริ เขตสุขภาพที่ 10. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น. 30, 2 (ส.ค. 2023), 144–156.