[1]
ราชาไกร ท. และ ตฤณวุฒิพงษ์ ก. 2023. การพัฒนารปูแบบการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง ในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงโดยพยาบาลวิชาชีพประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดกาฬสินธุ์. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น. 30, 1 (พ.ค. 2023), 84–98.