[1]
ตั้งสวัสดิ์ ศ. , วังนุราช เ., กาญจนพิบูลวงษ์ อ. และ พิมพ์ขันธ์ ค. 2022. รูปแบบการจัดจุดบริการเช็คสุขภาพด้วยตนเอง โดยความร่วมมือของภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่น. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น. 29, 1 (มี.ค. 2022), 1–12.