[1]
หลวงไซ เ., ลอยหา ก. และ ศรีสุระ เ. 2022. โปรแกรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนพื้นที่แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น. 29, 3 (พ.ย. 2022), 14–26.