[1]
สิมมาทัน ส., โยธา น., ฮามพิทักษ์ น. , ทองพูล ส. และ ไชยชนะ อ. 2021. รูปแบบการค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่จากการตรวจผู้สัมผัสโรคร่วมบ้าน ภายใต้สภาวะความชุกต่ำ ในพื้นที่อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น. 28, 3 (ธ.ค. 2021), 55–69.