[1]
กล่ำสุวรรณ์ บ., วงษ์รักษา ช. , สังข์ทอง ว. , ศรีสุพรรณ ส. และ ภามนตรี ป. 2021. การพัฒนารูปแบบโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 7. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น. 28, 2 (ส.ค. 2021), 95–105.