[1]
สัชชาพงษ์ ป., อุดมวงค์ ส. และ ไทยวงษ์ ด. 2022. การประเมินผลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7 โดยประยุกต์ใช้แนวทาง CIPP โมเดล. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น. 29, 1 (มี.ค. 2022), 41–56.